CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Xin hãy đọc kỹ những điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách truy cập vào trang web này và bất cứ trang nào thuộc trang web, bạn biểu thị rằng bạn đã đọc, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Các điều khoản Sử dụng này (CĐKSD). Nếu bạn không đồng ý với CĐKSD này, xin vui lòng không truy cập vào trang web này. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM (gọi tắt là JBSV) giành quyền thay đổi CĐKSD này và các bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét những thay đổi đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này biểu thị sự nhất trí của bạn đối với những thay đổi đó.

Thông tin tổng quát

Trang web này bao gồm các trang web khác nhau do JBSV khai thác (gọi chung là "trang web"). Các phần nhất định của trang web này hoặc các trang trên trang web này có thể có những điều khoản và điều kiện riêng biệt bổ sung cho CĐKSD. Bạn nên đọc kỹ những điều khoản và điều kiện bổ sung đó. Bằng việc truy cập vào những phần và trang đó, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của những điều khoản và điều kiện bổ sung nói trên. Trong trường hợp có sự xung đột giữa CĐKSD và các điều khoản và điều kiện bổ sung, các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng các phần hay trang đó.

Công ty nghiêm cấm việc sử dụng trái phép trang web và các hệ thống của JBSV, bao gồm, nhưng không hạn chế ở việc truy cập trái phép vào các hệ thống của JBSV, việc lạm dụng password hay sử dụng sai trái bất cứ thông tin nào khác. Bạn không được sử dụng trang web này theo bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, làm tê liệt, làm quá tải hay làm hư hại bất cứ trang thông tin hay dịch vụ web nào của JBSV hoặc gây cản trở cho bất cứ bên nào khác trong quá trình sử dụng và khai thác bất cứ trang thông tin hay dịch vụ web nào của JBSV. Bạn không được phép cố tình truy cập trái phép vào bất cứ trang thông tin hay dịch vụ web nào của JBSV, các hệ thống hoặc mạng máy tính kết nối với bất kỳ trang thông tin hay dịch vụ web nào của JBSV thông qua việc đột nhập, phá mật khẩu hay bằng bất kỳ cách thức khác. Bạn nhất trí sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động nào trái với các luật hoặc quy định áp dụng có liên quan tới trang web này.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM có toàn quyền thay đổi, cải tiến hoặc hiệu chỉnh các thông tin, tư liệu và mô tả trên trang web này và đình chỉ và/hoặc từ chối việc truy cập vào trang web này nhằm phục vụ việc bảo trì, nâng cấp, cải tiến hoặc hiệu chỉnh định kỳ hoặc đột xuất, mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào và không phải thông báo theo bất kỳ yêu cầu nào. Các thông tin và tư liệu trên trang web này có thể có chi tiết không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Bất cứ thông tin nào được đề ngày tháng cũng chỉ được đăng tải vào ngày của thông tin đó và JBSV không nhận bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với việc cập nhật hay sửa đổi bất cứ thông tin nào như vậy. JBSV có thể dừng cung cấp hoặc thay đổi bất cứ sản phầm hay dịch vụ nào được mô tả trên trang web hay được chào bán trên trang web này bất cứ lúc nào.

Khước từ bảo hành và giới hạn trách nhiệm

Các thông tin, sản phẩm và dịch vụ trên trang web này được cung cấp trên cơ sở "THEO HIỆN TRẠNG" "TẠI HIỆN TRƯỜNG" và "TẠI NƠI CÓ”. JBSV không bảo đảm về các sản phẩm hay dịch vụ được quy định ở đây hay bảo đảm việc sử dụng website này nói chung, dù là công khai hay ngầm định, nhằm phục vụ bất cứ mục đích cụ thể nào và công khai khước từ bất cứ sự bảo đảm ngầm định nào, bao gồm – nhưng không hạn chế ở việc bảo đảm về quyền sở hữu, bảo đảm không xâm phạm, bảo đảm về tính khả mại hay tính phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể. JBSV sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát hay tổn thất nào có thể phát sinh từ việc các bên thứ ba chặn bất cứ thông tin hay dịch vụ nào được cung cấp cho bạn trên trang web này. Mặc dù thông tin hay dịch vụ nào được cung cấp cho bạn trên trang web này được thu thập hay biên soạn từ những nguồn mà chúng tôi tin là đáng tin cậy, JBSV không thể và không bảo đảm tính chính xác, hợp lệ, kịp thời và đầy đủ của bất cứ thông tin hay dữ liệu nào được cung cấp cho bạn nhằm phục vụ bất cứ mục đích cụ thể nào. Cả JBSV và bất cứ bên có quan hệ phụ thuộc, giám đốc, cán bộ hay nhân viên nào của JBSV cùng bất cứ bên cung cấp thứ ba nào đều sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào thuộc bất cứ loại nào đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào mà bạn phải chịu trong trường hợp có bất cứ sự cố hay gián đoạn nào đối với trang web này hoặc phát sinh từ hành động hay sự sơ suất của bất cứ bên nào khác tham gia quá trình xây dựng trang web này, hoặc các dữ liệu trong trang web này hoặc các sản phẩm hay dịch vụ được chào bán trên trang web sẵn sàng được cung cấp cho bạn, hoặc từ bất cứ nguyên nhân nào khác liên quan tới việc truy cập, không có khả năng truy cập hay sử dụng trang web này hoặc những tư liệu này, dù cho các tình huống dẫn tới những nguyên nhân như vậy có thể đã nằm trong tầm kiểm soát của JBSV hay của bất cứ bên cung cấp phần mềm hoặc các dịch vụ nào hay không. Trong bất cứ trường hợp nào, JBSV hoặc bất cứ bên nào trong các bên nêu trên đều sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn – dù là theo hợp đồng hoặc do vi phạm dân sự - về bất cứ tổn thất trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, kéo theo hoặc có liên quan hay bất cứ tổn thất nào khác thuộc bất cứ loại nào, ngay cả khi JBSV hoặc bất cứ bên nào khác như vậy đã được thông báo về khả năng xảy ra những tổn thất đó. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không hạn chế ở, việc truyền bất cứ virut máy tính nào có thể gây nhiễm cho các thiết bị của người sử dụng, sự cố của các thiết bị cơ học hay điện tử hoặc các đường dây liên lạc, các vấn đề về điện thoại và các vấn đề về kết nối khác (ví dụ, bạn không thể tiếp cận nhà cung cấp dịch vụ Internet của mình), việc truy cập trái phép, đánh cắp, bãi công hay các vấn đề về lao động khác hay bất cứ tình huống bất khả kháng nào. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM không thể và không bảo đảm việc truy cập liên tục, không gián đoạn và an toàn vào trang webnày.

Các đặc quyền

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong trang web này và bất cứ nội dung nào của trang web đều là tài sản độc quyền của JBSV, trừ khi có quy định khác. Nếu không có quy định khác thì trang web này chỉ phục vụ việc sử dụng của cá nhân của bạn và không dùng cho mục đích thương mại. Bạn chỉ có thể in, sao chép và tải xuống bất cứ thông tin hay phần nào của trang web này để phục vụ mục đích sử dụng cá nhân. Nếu không có sự đồng ý trước của JB bằng văn bản, bạn không được phép sửa đổi, sao chép, phát tán, truyền tải, trưng bày, trưng diễn, tái tạo, xuất bản, cấp phép, dàn dựng, tạo các sản phẩm phái sinh từ trang web này, không được chuyển nhượng hay sử dụng theo bất cứ cách thức nào khác cho các mục đích thương mại hoặc công cộng đối với toàn bộ hoặc một phần bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ nào có được từ trang web này, ngoại trừ các mục đích được quy định rõ ràng ở CĐKSD. Nếu bạn sao chép hay tải xuống bất cứ thông tin hay phần mềm nào từ trang web này, tức là bạn đã đồng ý sẽ không xóa bỏ hay làm mờ bất cứ bản quyền, thông báo hay chú thích nào khác có trong những thông tin đó.

Các lô-gô JB, JBSV cùng các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ khác của JB được đề cập ở đây là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của JB. Tên gọi của các công ty khác và sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba được nêu trong đây có thể là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được phép sử dụng bất cứ nhãn hiệu nào cho bất cứ mục đích nào, bao gồm, nhưng không hạn chế ở việc sử dụng các nhãn hiệu này làm các đuôi mô tả trang web (megatag) trên các trang hoặc địa chỉ website khác trên mạng toàn cầu World Wide Web khi chưa được JB hoặc bên thứ ba là chủ sở hữu của nhãn hiệu đó cho phép bằng văn bản.

Sử dụng Các đường dẫn

Trang web này có các đường dẫn tới các trang web của bên thứ ba. Những đường dẫn này chỉ được cung cấp như một tiện ích. Việc đưa bất cứ đường dẫn nào vào trang web này không ngụ ý bất cứ mối liên hệ phụ thuộc, sự tài trợ, phê chuẩn, chấp thuận, điều tra, xác minh hay giám sát nào của JBSV đối với bất kỳ thông tin nào trong bất cứ trang web nào của bên thứ ba. Trong bất cứ trường hợp nào JBSV cũng sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin trong trang web đó cũng như việc bạn sử dụng hay không thể sử dụng trang web đó. Bạn cũng cần lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật cá nhân của trang web đó có thể khác với những và điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật cá nhân áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web này.

Các sản phẩm Chứng khoán

Không có thông tin nào trong trang web này cấu thành một lời đề nghị, chào mời hay thuyết phục của JBSV hay các bên có quan hệ phụ thuộc của JBSV đối với việc mua hoặc bán bất cứ chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn hay công cụ tài chính nào khác hoặc cung cấp bất cứ sự tư vấn hay dịch vụ đầu tư nào. Các thông tin trong trang web này đã được soạn thảo mà không tham chiếu tới các yêu cầu đầu tư hay tình trạng tài chính của bất cứ người sử dụng cụ thể nào. Những giao dịch cụ thể thường làm phát sinh rủi ro đáng kể và không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào có sử dụng các thông tin nhận được từ trang web này, bạn nên tham vấn ý kiến của cố vấn kinh doanh, luật sư và các cố vấn thuế vụ và kế toán của mình về vấn đề giá cả, sự phù hợp, giá trị, rủi ro và các khía cạnh khác về bất cứ cổ phần, quỹ tương hỗ, chứng khoán hay việc đầu tư khác. Việc định giá và các thông tin khác được tạo ra thông qua việc sử dụng các dữ liệu hay dịch vụ được đề cập ở đây có thể không phản ánh các mức giá cả và giá trị thực tế tồn tại trên thị trường tại thời điểm được cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc tại thời điểm người sử dụng có thể muốn mua hoặc bán một chứng khoán cụ thể hay một công cụ khác. Các thông tin và dịch vụ được cung cấp trong trang web này không được cung cấp cho và không được phép sử dụng bởi bất cứ cá nhân hay đơn vị nào tại bất cứ địa hạt pháp lý nào mà tại đó việc cung cấp hay sử dụng các thông tin hay dịch vụ đó là vi phạm các luật, quy tắc hay quy định áp dụng của bất cứ cơ quan chính phủ, tổ chức quản lý hay tự quản lý hay bất cứ tổ chức thanh toán bù trừ nài hoặc tại những nơi JBSV không được phép cung cấp các thông tin và dịch vụ được nói đến trên trang web này. Một số sản phẩm và dịch vụ được mô tả trong trang web này có thể không được cung cấp tại tất cả các địa hạt pháp lý cho tất cả các khách hàng.

Lựa chọn luật

JBSV hoàn toàn chịu trách nhiệm về trang web này tại Việt Nam và là một bên tham gia CĐKSD này. CĐKSD này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật Việt Nam và được diễn giải theo luật pháp Việt Nam mà không xét tới sự xung đột giữa các quy định của các luật khác nhau. Chỉ có các toà án Việt Nam mới có toàn quyền xét xử bất cứ vụ kiện hay thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hay liên quan tới CĐKSD này. Nếu có bất kỳ khiếu kiện nào có thể có liên quan tới việc bạn sử dụng trang web này, bạn phải bắt đầu tiến hành tố tụng trong vòng 01 (một) năm sau ngày phát sinh khiếu nại hoặc khiếu kiện đó. Nếu vì bất cứ lý do nào mà một tòa án có thẩm quyền xét thấy bất cứ điều khoản nào của CĐKSD này, hay bất kỳ phần nào của điều khoản đó, là không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được thi hành ở mức độ tối đa có thể để đạt được mục tiêu của CĐKSD và phần còn lại của CĐKSD này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. CĐKSD này tạo thành thỏa thuận đầy đủ giữa JBSV và bạn về trang web này và CĐKSD này thay thế tất cả văn bản, thỏa thuận hay sự hiểu biết nào trước đây hoặc đang tồn tại giữa JBSV và bạn về đối tượng của CĐKSD này. Một bản in của CĐKSD này sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tư pháp hoặc hành chính.

                                                CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM In trang In trang