HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

Căn cứ theo Quy chế bán đấu giá phát hành cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được ban hành kèm Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT-LBM ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia bán đấu giá phát hành cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  03 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

  02 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

    0 NĐT

Tổ chức trong nước:

  01 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    1.073.420 CP

Cá nhân trong nước:  

         95.000 CP

Cá nhân nước ngoài: 

                  0 CP

Tổ chức trong nước:

       978.420 CP

Tổ chức nước ngoài:    

                  0 CP

In trang In trang   

Tin bài khác