PTI: Ngị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch kinh doanh cuối năm 2012

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.

In trang In trang