PHS: Tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ cũ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)

Vốn điều lệ mới: 347.450.000.000 đồng (Bằng chữ Ba trăm bốn mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).

In trang In trang