PPP: Ông Thái Nhã Ngôn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 219.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Thái Nhã Ngôn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: PPP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.690 CP (tỷ lệ 3,45%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 219.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 299.690 CP (tỷ lệ 12,83%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đủ số lượng cổ phiếu để giao dịch

- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/10/2012

- Ngày kết thúc giao dịch: 12/11/2012.

 

Ông Hồ Vinh Hiển - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 4.300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Hồ Vinh Hiển

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc

- Mã chứng khoán: PPP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77.600 CP (tỷ lệ 3,32%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.300 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 81.900 CP (tỷ lệ 3,51%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đủ số lượng cổ phiếu để giao dịch

- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/10/2012

- Ngày kết thúc giao dịch: 09/11/2012.

In trang In trang