PHT: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 15/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 916/2012/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã CK: PHT) như sau:

-    Số lượng: 1.440.037 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn không trăm ba mươi bảy cổ phiếu)

-    Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 808/2012/TB-SGDHCM

-    Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 14.400.370.000 đồng (Mười bốn tỷ bốn trăm triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng)

-    Ngày niêm yết có hiệu lực: 15/11/2012

-    Ngày chính thức giao dịch: 22/11/2012

In trang In trang