VLF: Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 15/11/2012, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 165/2012/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long (mã CK: VLF) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

-    Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.559.982 cổ phiếu (Một triệu năm trăm năm mươi chín ngàn chín trăm tám mươi hai cổ phiếu)

-    Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 15.599.820.000 đồng (Mười năm tỷ năm trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng)

-    Ngày niêm yết có hiệu lực:   19/11/2012

In trang In trang