BID10406: Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 15/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có thông báo số 912/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc thanh toán lãi trái phiếu của Trái phiếu dài hạn BIDV đợt 2/2006 kỳ hạn 20 năm (mã CK: BID10406) như sau:

-    Mã ISIN:            VN00BID104066

-    Loại chứng khoán:         Trái phiếu Công ty

-    Mệnh giá:                      100.000 đồng

-    Lý do và mục đích:        Thanh toán lãi trả sau (kỳ trả lãi 18/12/2011 – 18/12/2012)

-    Lãi suất thanh toán:       10,45%/năm

-    Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2012

-    Ngày đăng ký cuối cùng:                    26/11/2012

-    Ngày thanh toán lãi:                           18/12/2012

-    Tỷ lệ thanh toán:                                 01 trái phiếu được nhận 10.450 đồng

-    Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 18/12/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

In trang In trang