PXS: Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 15/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 914/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 và phát hành thêm cổ phiếu của Công ty CP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (mã CK: PXS) như sau:

-    Ngày giao dịch không hưởng quyền      : 27/11/2012

-    Ngày đăng ký cuối cùng           : 29/11/2012

-    Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm.

-    Nội dung cụ thể:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền:

-    Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-    Thời gian thanh toán: 10/12/2012

-    Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán- Tài chính Công ty CP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7 và Chủ nhật) từ ngày 10/12/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

-    Tỷ lệ thực hiện: 5:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 05 quyền mua được mua 03 cổ phiếu mới).

-    Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.510.801 cổ phiếu.

-    Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

-    Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu do cổ đông từ chối mua (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 878 cổ phiếu. Với tỷ lệ quyền mua (5:3), cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được mua số cổ phiếu như sau: (878 x 3)/5 = 526,8 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 526 cổ phiếu.

-    Quy định về chuyển nhượng:

+  Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 13/12/2012 đến hết ngày 11/01/2013

+  Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

-    Quy định về chứng khoán đặt mua:

+  Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

+  Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 13/12/2012 đến hết ngày 18/01/2013

+  Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+  Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

+  Số TK: 1902 6153 579 679

-    Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua tại Công ty CP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

In trang In trang