Ngày: VN-INDEX: Tổng KL: Tổng GT:    
Chào mua thoả thuận
Mã CK Giá Khối lượng Mã CTCK
 
Chào bán thoả thuận
Mã CK Giá Khối lượng Mã CTCK
 
Khớp lệnh thoả thuận Cổ phiếu
Mã CK Giá Khối lượng
 
Khớp lệnh thoả thuận Trái phiếu
Mã CK Giá Khối lượng